شاخ تو شاخ

ما در عصر دگرگونی‌های پرشتاب زندگی می‌کنیم. جهانی شدن اطلاعات ، ارتباطات و اقتصاد و تکنولوژی اثرات شگرفی بر روند توسعه و اضمحلال کشوها گذارده است. این تغییرات شتابنده مفاهیم سیاسی و اقتصادی را نیز دستخوش دگرگونی ساخته است. در گذشته شناخت عوامل محیطی و تاثیر آن بر آینده فعالیت جامعه اهمیت چندانی نداشت چرا که محیط از تحول دور بود و برخورداری از ثبات نسبی سبب می‌شد که تصمیمات نیز در محدوده مرزهای کشور گرفته شود. اما امروزه تحولاتی که بر اثر تغییرات محیطی پدید می‌آیند چنان قدرتی دارند که اگر کشورها نتوانند خود را با آن سازگاز کنند ، بی‌شبهه دیر یا زود از میان خواهند رفت و یا در سراشیب سقوط قرار خواهند گرفت. به همین دلیل در دوران جدید کلیه کشورها ناگریز هستند علاوه بر عوامل درونی ، عوامل محیطی را نیز به خوبی شناخته و در عین حال در مواجهه با شرایط دگرگون و متحول محیط ، سیاست‌های خود را پیوسته مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار دهند تا بتوانند تداوم حیات جامعه را میسر سازند.

فراتر از آنچه گفته شد ، در شرایط متحول محیطی که موجب عدم قطعیت می‌شود ، کشورها نیازمند آن هستند که چشم‌اندازی قابل دستیابی در دراز مدت برای خود ترسیم کنند ، این چشم انداز تصویری است عقلایی از آینده‌ای ممکن.

در همین راستا با توجه به ظهور گرایشات راست فاشیستی در سطح جهان و به خصوص عملکرد “ سیاست و اقتصاد یازده سپتامبری ” وظیفه‌ای بس مهم و حیاتی بر دوش دولتمردان قرارد دارد. اگر “ملک عبدالله ” می‌تواند بابک مانور سیاسی بر بن سبت منطقه‌ای و فلسطین اثر گزارد بطوریکه نوک حمله تهاجم بعدی را روی سوریه منحرف سازد ، چرا ما نتوانیم با یک بازبینی مجدد در اهداف و یا سیاستها ، خود را از زیر ضربه آتی خارج کنیم. بی‌شک هر عاقل محاسبی قدر قدرتی و قلدرمابی امریکا و جبهه را  “ 11 سپتامبر ”  را نمی‌پسندد اما در شرایطی که هر گونه عملکرد و اعلام مواضع شبهه‌آور دولتمردان می‌تواند خسارت سنگینی به کشور وارد آورده باید با کیاست و فراست و صرفا” براساس منافع ملی کشور ایران و ( نه هر کشور دیگری ) دوراندیشی پیشه کرد و از شاخ تو شاخ شدن با “بوفالوی مست” احتراز کرد. ژنرال جیاپ اسطوره مقاومت مردم ویتنام بر علیه امریکا ( که همین ماه پیش درگذشت ) ،زمانی گفته بود در مواجه با ببر اگر نمی‌توانید شیر باشید حداقل روباه شوید تا با مکر و زرنگی به چنگ ببر نیفتید.

/ 0 نظر / 49 بازدید