بخشش جرائم مالیاتی

"بخشش جرائم مالیاتی"

بموجب بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی در اجرای حکم ماده (74) قانون بودجه سال 1392 جرائم مالیاتی عملکرد سنوات 91-1389 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری تا تاریخ 11/10/1392 منوط به پرداخت اصل مالیات تمدید شد. بنظر می‌رسد هنوز دیدگاه سنتی حاکم بر اقتصاد ایران که اقتصاد صنعتی را صرفاً تولید و آنهم تولید در بنگاه‌های تولیدی میداند. باید یادآور شد که اتفاقاً طی سنوات چهارساله اخیر بیشترین لطمات اقتصادی به شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی بویژه آن شرکت‌های طرف قرارداد با دولت، شرکت نفت و زیرمجموعه‌های آن وارد آمده که بابت ارائه خدمات فنی و مهندسی میلیاردها تومان از دولت و کارفرماین دولیت طلبکارند اما بنا به اصل حسابداری تعهدی که ناچارند درآمدهای خود را تعهدی ثبت کنند میلیاردها تومن نیز باید درآمدهای نگرفته خود مالیات عملکرد در مالیات ارزش افزوده بپردازند. نگارنده بنا به موقعیت شغلی خود شرکت‌های خدماتی را می‌شناسد که بالغ بر چهل میلیارد تومان ارزش افزوده مندرج در صورتحساب‌های خود را دریافت نکرده‌اند اما ناچار شده‌اند بابت این مالیات نگرفته تن به شرایط پرداخت تقسیطی آن، آنهم با لطف مدیران ادارات مالیاتی بدهند. بد نیست سازمان امور مالیاتی در چنین شرایطی که از یکطرف منابع درآمدی دولت به شدت کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر مطالبات شرکتهای خدماتی از کارفرمایان دولتی     وصول باقیمانده این بخش مالیات را شامل این دسته از کارفرمایان نیز نماید. فراموش نشود در دوران تحریم و شرایطی که همه پیمانکاران خارجی ایران را ترک نموده بودند، این مهندسان و پیمانکاران ایرانی بودند که در گرمای طاقت‌فرسای جنوب کشور از آبادان تا منطقه ویژه پتروشیمی، منطقه ویژه پارس جنوبی و اکناف ایران به ساختت واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی مشغول بوده‌اند. 

/ 0 نظر / 50 بازدید